Nadeem urf Deemi


Name: Nadeem urf Deemi

Address: Misri Shah
City: Lahore
Site URL: 
Complaint Type: Ishtahari
Complaint Detail: Police nay qatal kay ishtahari ko technology ki madad say griftar kar liya, mulzim nay firing kar kay 1 shakhs ko qatal kiya tha.

Pak Complaints-Nadeem urf Deemi | Misri Shah | Lahore | Ishtahari