Syed Hassan Shah


Name: Syed Hassan Shah

Address: Peshawar
City: Peshawar
Site URL: 
Complaint Type: Violence
Complaint Detail: Additional Session Judge nay tashadud kar kay 1 shakhs ko zakhmi karnay walay 3 mulziman ki bail ki application reject kar di.

Pak Complaints-Syed Hassan Shah | Peshawar | Violence