Dr Ijaz


Name: Dr Ijaz

Address: Chowk Munda
City: Chowk Munda
Site URL: 
Complaint Type: Ziyadti
Complaint Detail: Khaton nay Dr Ijaz per ilzam lagay keh Dr Ijaz nay us kay sath ziyadti ki, police muqadma darj ni kar rahi, dosri janab Dr Ijaz nay khaton kay khilaf dahshat gardi ka muqadma darj kar liya.

Pak Complaints-Dr Ijaz | Chowk Munda | Ziyadti